Lượt truy cập
Bằng Chứng Vãng Sanh

Con gái vãng sanh cứu được cha đã mất 40 năm