Lượt truy cập
Giải tỏa thắc mắc

Giải tỏa tóm lược


Giải tỏa thắc mắc - Cư sĩ: DiệuÂmDiệuNgộ
(Những đoạn giải tỏa thắc mắc này trích ra từ hai cuốn sách KNNPVNCLH, và YNHPVHP)

1...Ý nghĩa không niệm có hai mặt lý và sự. Trên sự: thì không niệm có ba ý nghĩa. Một: là ta không còn bị tâm vọng tưởng tham, sân, si khống chế. Hai: là ta không còn dụng công mà tâm ta tự nhiên khởi niệm. Ba: là ta không còn bị rơi vào luân hồi sanh tử. Còn trên lý: thì ý nghĩa không niệm tức là có vô lượng niệm! Vì sao thế? Vì một khi chúng ta buông xả được tâm tham, sân, si điên đảo thì chơn tâm của ta sẽ được khai mở. Khi chơn tâm được khai mở thì ta sẽ có vô lượng diệu niệm từ chơn tâm tuôn chảy ra. Nhờ vậy mà ta mới có đủ trí tuệ để thuyết pháp và biện tài vô ngại!

2...Ý nghĩa: “tùy thuận chúng sanhkhông phải là nói chúng ta phải tùy thuận theo ý thích của chúng sanh mà là phải tùy thuận theo căn tánh và thời thế để mà độ chúng sanh. Cũng như người làm bác sĩ không thể chìu theo ý thích của bệnh nhân để cho thuốc mà phải thuận theo căn bệnh của bệnh nhân để cho thuốc. Có như vậy thì họ mới cứu được bệnh nhân! Nếu là đệ tử Phật thì chúng ta phải nghe lời Phật dạy, chọn môn tu thích hợp với căn cơ và thời thế, để giúp cho chúng sanh bảo tồn được cả hai cuộc sống đạo và đời. Có như vậy thì chúng ta mới cứu được chúng sanh!

3...Bạn có tin nhân quả, luân hồi hay không cũng không sao. Vì bạn tin hay không thì nhân quả, luân hồi sanh tử vẫn có! Không phải bạn tin thì nó mới có, còn bạn không tin thì nó không có. Chỉ có điều là bạn tin thì tự cứu được bạn, còn bạn không tin thì tự đọa bạn, không liên quan gì đến ai cả.

4...Bạn tin Cõi Cực Lạc có hay không cũng không sao, vì bạn tin hay không thì Cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà vẫn có và tồn tại vĩnh cửu! Không phải bạn tin thì Cõi Cực Lạc mới có, còn bạn không tin thì Cõi Cực Lạc không có. Chỉ có điều là bạn tin thì bạn đi làm Phật, còn bạn không tin thì bạn đi làm chúng sanh, không liên quan gì đến ai cả.

5...Bạn có tin ba đại tạng kinh của Phật có hay không cũng không sao. Vì bạn tin hay không thì ba đại tạng kinh của Phật vẫn là vạn lần chân thật và tồn tại vĩnh cửu! Không phải bạn tin thì kinh Phật mới là thật, còn bạn không tin thì kinh Phật trở thành giả. Chỉ có điều là bạn tin thì bạn làm chủ được thân tâm của bạn, còn bạn không tin thì bạn làm nô lệ cho thân tâm của bạn, không liên quan gì đến ai cả.

6...Khi nào bạn lái xe mà trong đầu không có một vọng niệm nào khởi lên thì bạn hẳn lo niệm Phật sẽ làm chướng ngại cho việc lái xe của bạn. Còn nếu bạn lái xe mà trong đầu lúc nào cũng có hàng vạn vọng tưởng nổi lên thì bạn niệm A Di Đà Phật sẽ lái xe được an toàn hơn đấy. Tại sao? Vì một niệm A Di Đà mà có thể diệt hàng vạn niệm si mê điên đảo của bạn thì dĩ nhiên bạn lái xe được sáng suốt hơn.

7...Khi nào bạn dán câu A Di Đà Phật mà che hết kiếng xe thì bạn hẳn lo là không thấy đường lái xe. Còn nếu bạn dán câu A Di Đà Phật mà chỉ chiếm có 1/10 kiếng xe thì bạn lái xe sẽ được an toàn và có công đức vô lượng đấy! Tại sao? Vì ở đâu có câu A Di Đà Phật là ở đó có hào quang của chư Phật chiếu đến và có Long Thiên, Hộ Pháp bảo vệ!

8...Nếu quý bạn cho rằng: người niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc là những người không có lòng từ bi và không làm tròn đạo hiếu đối với bốn trọng ân, vậy thì bạn không nên làm đệ tử của Phật. Tại sao? Vì ba đời mười phương chư Phật đều từ niệm Phật mà được thành Phật đấy!

9...Nếu quý bạn chịu buông xả tâm phân biệt chấp trước thì sẽ thấy mỗi chữ mỗi câu chúng tôi viết ở đây đều là y kinh và y tâm của bạn! Còn nếu quý bạn không chịu buông xả chấp trước thì cho dù chúng tôi có dẫn chứng từng câu từng chữ ở trong kinh thì quý bạn cũng chẳng hiểu được chư Phật nói gì và cũng không hiểu được bạn là ai?

10...Tu hành là để thành Phật, không phải tu để rồi trở thành gỗ đá vô tri không còn cảm giác. Nếu tu để rồi không còn cảm giác vui, buồn, thương, khóc, vậy ai còn dám tu? Nếu quý bạn cho rằng: người tu hành vẫn còn vui, buồn, thương, khóc thì chưa phải là người chứng đạo thật sự. Nếu nói như vậy thì lúc Phật còn tại thế. Sau khi thành Phật, có mấy lần Ngài rơi lệ vì một đống xương khô và những lời nói hại chúng sanh của Ma Vương, vậy thì Ngài chưa được thành Phật ư? Nếu tu thành Phật rồi không còn cảm giác vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát lấy cái gì để mà phát tâm từ bi cứu độ chúng sanh? Xin quý bạn chớ có lẫn lộn giữa sự vui, buồn, thương, khóc của phàm phu với thánh!

11...Tu hành là buông xả cái giả ngã để trở về cái chơn ngã (tức là buông xả cái ta si mê điên đảo để trở về sống với cái ta chơn thật), không phải tu để rồi không còn có cái ta nào nữa. Nếu tu để rồi không còn có cái ta nào nữa chi bằng ta làm gỗ đá có phải tốt hơn không? Nếu tu để rồi không còn cái ta nào, vậy thì ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lấy cái gì để mà phát tâm từ bi, lấy cái gì để mà phân thân, thuyết pháp, dẫn dắt chúng sanh. Lấy cái gì để mà hưởng vô lượng quang và vô lượng thọ? Xin quý bạn chớ lẫn lộn cái ta giả với cái ta thật!

12...Xin quý bạn chớ lẫn lộn hai ý nghĩa tâm thanh tịnh và diệu tâm thanh tịnh. Người tu hành được nhất tâm tam muội là người làm chủ được tâm thanh tịnh của mình. Rồi từ chỗ làm chủ được đó lại tu hành tiếp tục để khôi phục lại diệu tâm thanh tịnh. Khôi phục cho đến khi nào viên mãn thì mới thành Phật!

13...Ý nghĩa như như bất động là nói tâm chúng ta không còn bị tham, sân, si khống chế. Không phải nói chúng ta tu để rồi trở thành vô tri, vô giác, không còn cử động.

14...Phật dạy chúng ta muốn làm Phật thì trước hết phải tu xong hai đức hạnh từ bibình đẳng. Nhưng tiếc thay đã gần ba ngàn năm rồi mà chúng ta tu vẫn chưa xong. Nếu chúng ta tu xong thì tình trạng trọng Tăng khinh Ni, trọng xuất gia khinh cư sĩ, trọng nam khinh nữ đâu còn đầy dẫy khắp nơi!

15...Tu hành mục đích là đưa mình và đưa chúng sanh xuất ra khỏi sáu ngã luân hồi sanh tử. Không phải tu để rồi xuất ra căn nhà nhỏ đi tranh giành với nhau căn nhà lớn. Nếu tu như vậy là tu pháp của Ma rồi!

16...Nếu bạn cho rằng những người niệm Phật nghe được tiếng niệm Phật từ tâm phát ra bao trùm cả hư không vũ trụ là những người bị ma ám, vậy thì mười phương Chư Phật đều bị ma ám hết ư? Quý bạn chớ quên rằng: tất cả vô lượng diệu pháp ở Cõi Cực Lạc và mười phương Cõi Phật đều do diệu tâm của chư Phật biến hóa ra và tất cả diệu pháp đó đều phát ra tiếng niệm A Di Đà Phật. Nghĩa là niệm Phật, Pháp, Tăng (coi kỹ lại bộ kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà thì sẽ rõ). Nếu chúng ma biết niệm Phật 24/24, từ năm này qua năm nọ để mê hoặc người tu hành thì chúng ma đó đã thành Phật hết rồi, còn ai để cho bạn gọi là chúng Ma?

17...Nếu bạn không tin cha ăn mặn, con khát nước, cha làm phước con được hưởng thì bạn thử qua nhà hàng xóm mượn tiền rồi không trả, xem họ có níu áo con bạn để đòi nợ không? (chuyện làm phước cũng thử như vậy thì sẽ rõ thôi).

18...Nếu muốn cứu vãn trái đất này thì ngoài tu niệm Phật để chuyển đổi cái tâm tham, sân, si của chúng ta ra không còn có cách nào khác. Cho dù chúng ta có dùng khoa học kỹ thuật tân tiến đưa được hết loài người từ trái đất này qua trái đất khác thì cũng vô dụng thôi. Tại sao? Vì trái đất này bị hủy diệt không phải tự nó hủy diệt mà do tâm tham, sân, si của chúng ta hủy diệt nó!

19...Nếu là Phật tử thì không nên xoi mói chuyện quá khứ của người. Quý bạn nên biết rằng: dù hôm qua họ có giết người, hôm nay họ giác ngộ tu hành thì vẫn được thành Phật. Còn cho dù chúng ta có tu hành chân chính nhiều năm, hôm nay vì danh lợi mà thối đạo Bồ Đề hãm hại huynh đệ thì vẫn bị đọa như thường!

20...Nếu bạn cho rằng: những người xuất gia là những người làm biếng thì bạn thử vào chùa ở trọ vài ngày tìm hiểu quán xét về sự sinh hoạt của họ để xem họ là người làm biếng hay bạn là người làm biếng. ( tìm hiểu những vị chân tu, không phải nói tìm hiểu những vị tà sư ).

21...Nếu bạn cho rằng người tu hành chứng đắc phải đợi đến khi chết mới được nói ra. Nếu bạn chứng đạo vào tuổi 30 mà số bạn phải sống thọ đến 80. Vậy bạn phải giữ im lặng cho đến 80 tuổi mới được nói ra ư? Bạn thì có can đảm chờ được lâu như vậy, còn chúng tôi thì không, cho dù một phút chờ cũng không nổi. Tại sao? Vì mỗi một giây phút trôi qua là có hàng ngàn ông bà, cha mẹ và con cháu của chúng tôi đang bị đi lầm đường lạc bước, đang lần lượt chết đi và bị đọa. Nếu quả thật có luật lệ bắt người chứng đắc phải đợi đến khi chết mới được nói ra thì tôi thà tự vận chết để được nói ra, còn hơn sống mà không cứu được chúng sanh vậy sống đâu bằng chết!

22...Thời nay ngoài lấy bằng chứng thành tựu của bản thân và bằng chứng nhiệm mầu của Phật pháp ra, không còn cách nào có thể cứu được chúng sanh. Nếu có, thì thời nay không gọi là thời mạt pháp và những danh từ như là: chùa ma, tà sư, tranh chấp kiên cố, huynh đệ tương tàn, loài người đảo điên, đạo đức suy đồi, thiên tai chết chóc, độc tố tràn lan, tận thế… đều không có.

23...Xin quý bạn chớ lẫn lộn vọng tưởng với suy nghĩ. Vọng tưởng là thuộc về tham, sân, si! Còn suy nghĩ là thuộc về trí tuệ quán chiếu và hành sự! Nếu tu hành để rồi trở thành gỗ đá không còn suy nghĩ gì hết, vậy chúng ta lấy cái gì để mà quán chiếu vạn pháp, lấy cái gì để mà tu hành thuyết pháp độ tha?

24...Bất luận bạn là chủng tộc hay tôn giáo nào thì bạn vẫn phải bị luân hồi sanh tử. Không phải bạn theo đạo Phật thì mới bị luân hồi sanh tử, còn theo các tôn giáo khác thì không bị luân hồi sanh tử. Bạn nên biết rằng: luân hồi sanh tử là do bạn tạo ra, không phải do Phật, Trời hay các đấng thiêng liêng tạo ra. Phật chỉ là người đến đây dạy cho bạn tu hành giác ngộ, chấm dứt luân hồi sanh tử để đi làm Phật sống hạnh phúc và trường thọ vĩnh cửu!

25...Nếu quý bạn không muốn bị đọa vào ba đường ác thì nên lo tu hành, dừng nghiệp. Không nên giết thêm heo, bò, gà, vịt, cá để cúng tế. Nếu quý bạn vẫn còn si mê điên đảo giết hại chúng sanh thì những vong hồn chúng sanh đó không tha cho bạn và những vị mà quý bạn đang cúng tế đó cũng không tha cho bạn. Nếu quý bạn không tin thì đợi đến khi chết sẽ biết rõ thôi. Lúc đó, quý bạn có chạy đường trời cũng không thoát!

26...Người chứng đạo không có gì là phi thường cả. Họ chỉ khác với người đời ở chỗ là chuyển được cái ta si mê điên đảo để trở về sống với cái ta chân thật. Cái ta chân thật đó là giải thoát tự tại! Giải thoát tự tại nghĩa là: khi đói thì họ ăn, khi khát thì uống, khi mệt thì ngủ, khi vui thì cười, khi buồn thì khóc, khi có việc thì làm, khi vãng sanh thì đi, mọi chuyện đều tùy duyên, không phân biệt hay mong cầu. Tóm lại, mọi chuyện họ đều an vui tự tại theo tự tánh! Ngoài những sự việc bình thường trong bình thường này ra họ không có gì để cho chúng ta hiếu kỳ mà tò mò tìm hiểu cả.

27...Về Kinh Điển của Phật: Nếu chúng ta biết một thì giảng một, biết hai thì giảng hai, biết ba thì giảng ba. Chỗ nào không biết thì trả lời rằng là không biết, đó mới là kẻ có trí tuệ! Chúng ta không nên vì cái ta của mình mà rơi vào tội phỉ báng chư Phật, chư Tổ thì không tốt.

28...Pháp của Phật dù là nhỏ như hạt bụi đều có hai mặt lý, sự dung thông! Nếu bạn thuyết pháp của Phật mà bỏ sót một trong hai mặt lý và sự thì bạn đang thuyết pháp của Ma rồi!

29...Người tu hành thì phải có cái tâm từ bi và bình đẳng. Mình biết mệt thì người khác cũng biết mệt. Mình biết nóng thì người khác cũng biết nóng, không nên đòi hỏi người phải hầu quạt cho mình. Nếu chúng ta bị bệnh hay già yếu đến nổi không thể tự quạt thì không ai chê cười. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn khỏe mạnh mà mỗi bước đi phải có người theo bên cạnh để hầu quạt thì chỉ khiến người chê cười mình thôi, không hay ho gì cả.

30...Làm cha mẹ thì phải đối xử với con cháu của mình bằng cái tâm từ bi và bình đẳng. Không nên nghĩ rằng mình làm cha mẹ thì có quyền hành hạ hay ép buộc con cháu. Chúng ta nên biết rằng con cháu của ta cũng là ông bà, cha mẹ của ta trong vô lượng kiếp và cũng là chư Phật sẽ thành!

31...Nếu bạn muốn thấy được chơn tâm Phật tánh của bạn thì trước hết phải loại bỏ hết những thứ học thức và kiến thức mà bạn đã học được của thế gian. Tại sao? Vì những thứ đó chỉ hại bạn trở thành kẻ thế trí biện thông si mê điên đảo. Nếu quý bạn không mau thức tỉnh thì sẽ làm nô lệ cho chúng đời đời, kiếp kiếp!

32...Trong các câu mật chú mà Phật đã dạy cho chúng ta trong suốt 49 năm thì câu mật chú A Di Đà Phật là cao siêu thù thắng nhất! Tại sao? Vì các câu mật chú khác chỉ có thể giúp cho ta trừ khử được tâm ma của mình và trừ khử được chúng ma đang hãm hại ta hoặc giúp thuần phục được tâm si mê điên đảo của chúng sanh. Còn mật chú A Di Đà Phật là diệu mật chú kim cang: trong thì giúp ta khôi phục lại diệu tánh A Di Đà, còn ngoài thì giúp khôi phục lại Phật tánh A Di Đà của chúng ma và của chúng sanh. Vì vậy mà ba đời mười phương chư Phật đồng tán thán rằng: “câu hồng danh A Di Đà Phật là mật chú đại tổng trì kim cang tam muội”. Tức là loại mật chú có thể giúp cho tất cả chúng sanh mọi loài được thành Phật đạo!

33...Bạn càng biết đầu tư thì tâm bạn càng nghèo. Bạn càng đầu tư giỏi thì bạn càng rơi và ngạ quỷ! Bạn càng biết bố thí thì tâm bạn càng giàu. Bạn càng bố thí giỏi thì bạn càng hạnh phúc và giàu sang vĩnh cửu!

34...Nếu bạn muốn chuyển người thân trong gia đình mình ăn chay thì không nên đặt ra luật lệ ăn theo ngày, tháng. Vì làm như vậy người thân sẽ cảm thấy ăn chay là khổ cực. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày bớt nấu lại một hai món mặn, thêm vào một hay hai món chay thì người thân sẽ không biết là họ đang ăn chay. Rồi cứ vậy mà chuyển đổi họ từ từ. Cách này có kết quả rất nhanh! Mục đích ăn chay là tránh sát sanh, nuôi dưỡng tâm từ bi và bảo vệ sức khỏe. Không phải ăn chay để rồi chia riêng biệt xoong, chảo, chén, đũa ... Nếu ăn chay như vậy chỉ tạo thêm nghiệp oán với người thân mà thôi.

35...Nếu muốn độ được người trong thời mạt pháp này thì chúng ta không thể nói theo câu châm ngôn của người đời như là: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, mà chúng ta phải nói theo câu châm ngôn ở trong nhà phật là:“Lời nói không mất tiền mua, dùng lời mà nói giúp người tỉnh mau”! Tại sao? Vì nếu chúng ta lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì chỉ ru người đời ngủ mê thêm trong lục đạo luân hồi mà thôi!

36...Niệm Phật không gián đoạn nghĩa là chúng ta tự đặt ra thời khóa tu niệm mỗi ngày, ít hay nhiều tùy theo hoàn cảnh của chúng ta. Khi đặt ra rồi thì cứ theo vậy mà giữ công phu tu niệm cho tới ngày vãng sanh, như vậy gọi là không gián đoạn. Nếu chúng ta niệm một ngày rồi bỏ cả tháng thì gọi là bị gián đoạn.

37...Ý nghĩa buông xả là buông xả trên tâm không phải buông xả trách nhiệm. Nếu chúng ta buông xả trách nhiệm thì thế gian này sẽ trở thành địa ngục trần gian. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa buông xả, không những là buông xả hết pháp thế gian mà Phật pháp cũng phải buông xả. Buông xả pháp thế gian nghĩa là khi niệm Phật thì buông xả hết vọng tưởng tham, sân, si, mạn, nghi . Buông xả Phật pháp nghĩa là khi làm công chuyện nếu cần đến suy nghĩ hay tập trung thì ta phải buông xả câu niệm Phật xuống 100/100, chỉ tập trung vào sự việc chúng ta đang làm để công việc được hoàn thành viên mãn, đây mới gọi là tu tâm thanh tịnh. Tu tâm thanh tịnh không phải chỉ niệm Phật mỗi ngày là đủ, mà mỗi hành động của chúng ta đang làm hằng ngày đều là làm trong chánh niệm và buông xả .

38...Điều cấm kỵ lớn nhất của người tu hành là không nên khởi tâm mong cầu, vì còn mong cầu là còn tâm tham, còn tâm tham là còn chướng ngại. Chúng ta tu phải quyết tâm thành Phật, nhưng không nên khởi tâm mong cầu mau được nhất tâm. Vì nếu còn mong cầu thì chúng ta niệm tới chết cũng không được nhất tâm. Chúng ta cũng không nên mong cầu gặp được Phật hiện ra, nếu chúng ta khởi tâm tham hay mong cầu thì sẽ bị chúng ma mê hoặc ngay. Chúng ta hãy nhớ một điều: “Tâm ta là Phật, là pháp, là Tăng”. Tâm ta đã có đầy đủ tất cả. Chúng ta phải biết quay vào tự tánh để tìm ông Phật trong ta, phải thấy được ông Phật của chính ta, đây mới là ông Phật thật! Khi thấy được ông Phật trong ta thì ta chính là Phật, vậy cần chi mong gặp Phật ở ngoài? Mục đích tu hành niệm Phật là để thoát khỏi luân hồi vãng sanh thành Phật, không phải mong cầu sự cảm ứng.

39...Người tu hành niệm Phật thì phải niệm bằng tâm không, nghĩa là không mong cầu bất cứ điều gì cho chính mình. Trong tâm chỉ có một niệm vì tất cả chúng sanh. Niệm cho chúng sanh tức là niệm cho chính ta, vì tất cả chúng sanh và ta là một, không hai. Nếu niệm Phật được cái tâm không như vậy thì chúng ta chắc chắn nhập vào được cảnh giới tam muội (Tam muội nghĩa là được chánh định). Muốn vào được tam muội thì chúng ta phải buông xả tất cả, buông xả tất cả là có tất cả (trong câu A Di Đà đã có đầy đủ mong cầu rồi).

40...Là Phật tử thì phải tin sâu lời Phật dạy là có nhân, quả, luân hồi. Nếu chúng ta không tin có nhân quả, luân hồi thì chúng ta làm sao có thể tin được niệm Phật sẽ thành Phật? Nếu không có nhân, quả, luân hồi thì làm sao có Phật, có chúng sanh? Nếu không có nhân, quả, luân hồi thì tạo hóa của vũ trụ này làm sao được tồn tại, có sanh, có diệt, có vĩnh cửu? Tại sao? Vì nhân, quả luân hồi là quy luật công bằng tự nhiên của vũ trụ. Nhờ có nhân, quả, luân hồi mà chúng ta mới có cái quyền tự chủ lèo lái tâm linh và vận mạng của chính mình, mới có khả năng chuyển phàm thành thánh! Khi hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ cảm ơn luật nhân, quả, luân hồi, cũng như chúng ta cảm ơn một đất nước có luật pháp, công bằng và công lý.

41...Khoe Phật pháp là khoe sự lợi ích chân thật nhiệm màu từ nơi niệm Phật mà ta đã có được, chứng được trí tuệ, tâm linh, sức khỏe và cuộc sống an lạc. Không phải khoe những điều mê tín dị đoan. Mong quý bạn đừng hiểu lầm ý nghĩ khoe khoang này.

42...Chúng ta đang tu pháp môn niệm A Di Đà là pháp môn cao siêu nhất của Phật. Chúng ta phải một lòng tin sâu và kiên định, dù cho Phật hay Bồ Tát có hiện ra dạy chúng ta tu hành hay khuyên dạy những điều gì khác thì chúng ta phải biết đó là chúng MA đang giở trò mê hoặc chúng ta. Tại sao? Thứ nhất, vì ba Đại Tạng Kinh của Đức Phật Thích Ca còn đang trụ tại thế. Thứ hai, là chúng ta đang tu pháp môn niệm Phật A Di Đà là đúng chánh pháp. Thứ ba, nếu là chư Phật hay chư Bồ Tát thì quý Ngài thị hiện xuống đây làm người để giáo hóa cho hết thảy chúng sanh. Chớ không có lý do gì, quý Ngài thị hiện âm thầm dạy riêng cho một mình ta. Điều này chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác. Tóm lại, khi tu hành chúng ta không nên khởi tâm mong cầu, vì còn mong cầu là còn tâm tham, tâm tham là tự mở cửa mời chúng ma vào. Nếu tự chúng ta mời MA vào, thì chư Phật có muốn cứu cũng cứu không nổi. Điều này chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Vì thời nay là thời mạt pháp, chúng MA rất đông nên chúng ta phải bảo hộ tâm của mình mỗi giây mỗi phút để ông Phật trong ta được an toàn.

43...Môn tu Tinh Độ là môn tu nhiếp hết tất cả môn, tông, phái. Nên khi chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi hay lạy Phật thì đều phải an trú trong chánh niệm, thiền định và tập trung. Nếu quý bạn không thể niệm thầm trong tâm thì quý bạn có thể lằn chuỗi, đếm số, đi kinh hành hay là lạy Phật thì dễ diệt được vọng tưởng hơn. Điều quan trọng không phải là niệm cách nào hoặc niệm nhiều hay ít mà điều quan trọng là niệm sâu hay cạn. Niệm sâu nghĩa là dùng chơn tâm để niệm, không phải chỉ niệm bằng miệng. Nếu muốn được nhất tâm, thì phải buông xả hết phân biệt chấp trước. Hết chấp trước thì ta là Phật, còn chấp trước thì ta là phàm phu. Tóm lại, Phật hay phàm chỉ cách nhau một niệm chấp trước của ta mà thôi.

 

                                           Nam Mô A Di Đà Phật!