Lượt truy cập
Ngày lễ Chư Phật

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà 2013 tại Chùa Hoằng Pháp