Lượt truy cập
Thấy để mà thương

Phóng Sanh + Niệm Phật + đàn cá bơi thành hình (thật mầu nhiệm)