Lượt truy cập
Thấy để mà thương

Đến động vật cũng có tình trog khi con người thì vô cảm