Lượt truy cập
Phật giáo

Lễ dựng bảng hiệu và bổ nhiệm Trụ trì Viện Chuyên Tu