05/10/2017

Chung tay góp sức

         Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ. Kể từ ngày 26-11-2019, chúng tôi sẽ ngưng chương […]
05/10/2017

Thông báo

Kính thưa chư bạn đồng tu trong và ngoài nước! Về 5 cuốn sách: KINH NGHIỆM NIỆM PHẬT & NHỮNG CHUYỆN […]
05/10/2017

TẶNG SÁCH EBOOK

Kính thưa quý bạn! Hiện tại, chúng tôi không còn cúng dường sách giấy nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có […]