17/09/2018

Bài HÔ KỆ THỈNH CHUÔNG

16/05/2018

Mỗi Đêm trước khi Ngủ -Nghe Kinh Phật

25/02/2018

TỤNG Kinh Sám Hối

25/02/2018

Nghe Kinh Phật mỗi đêm trước khi ngủ

25/02/2018

TỤNG Kinh Phổ Môn

25/02/2018

Chú Đại Bi chuyển thành bài hát đủ 21 biến

28/12/2017

Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Sám hối tự thân và bảy tâm vượt bờ – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Án Ma Ni Bát Dĩ Hồng – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Tụng Kinh giúp vượt qua mọi khó khăn – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Niệm Phật Kinh Hành – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám hối Mười nghiệp bất thiện – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám hối Khẩu nghiệp – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám hối Nghiệp Dục dâm – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám Cầu Siêu (Cảnh tỉnh Vô Thường)_ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám Phát Nguyện Quy Y Tam Bảo – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám Mục Liên – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Tiêu tai cát tường Chú – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Sám hối Nghiệp sát sanh – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Văn phát nguyện sám hối – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Thập chú (Kinh Lăng Nghiêm)_ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Chú Vãng Sanh – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng