Thông báo
05/10/2017
1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
20/10/2017

Chung tay góp sức

         Kính thưa quý bạn! Chúng tôi là Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ. Hiện tại, chúng tôi đã ngưng chương trình cho thỉnh sách, vì nhu cầu người đọc sách ngày nay không còn nhiều.

         Tuy chúng tôi đã ngưng ấn tống Kinh sách, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện Phật sự và từ thiện để làm. Nếu quý bạn cảm thấy việc làm của chúng tôi có lợi ích cho chúng sanh thì xin chung tay góp sức, để chúng tôi có thêm tịnh tài để làm. Mọi đóng góp xin chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ). Nam Mô A Mi Đà Phật.

 

Tên: ĐỒNG THỊ KIM LAN  (VND)

TK: 214898349  

NH: Á Châu (ACB)

TP. HCM

CN: TP. HCM hoặc TÂN THUẬN

 

TÊN: ĐỒNG THỊ KIM LAN  (VND)

TK: 13410000023172

NH: Đầu tư và Phát triển (BIDV)

TP: TP. HCM

CN: TP. HCM

 

THỈNH CẦU

Kính thưa quý bạn! Sau khi quý bạn chuyển tịnh tài về cho ĐỒNG THỊ KIM LAN (Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ), thì xin nhắn tin hay email cho chúng tôi biết tên họ và số tịnh tài mà quý bạn đã chuyển, để chúng tôi trả lời cho quý bạn được yên tâm và cũng để nói lời cám ơn đến quý bạn. Nếu quý bạn có gì thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi:

Website: www.dieuamdieungo.com

Facebook: Diệu Âm Diệu Ngộ

Email:  dieuamdieungo@yahoo.com

Email:  dieungodieuam@gmail.com

Điện thoại: 093-292- 5627 (VN)