“bạn có hay chăng” từ Unknown album (10/19/2014 8:54:47 PM). Bài thứ 1.