29/03/2021

Kiếp Trầm Luân – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Lời Vàng Của Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Nhạc – BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Ghen Ghét – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Nhạc – Thương về Khúc Ruột Miền Trung- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc – Tán thán cõi Cực Lac- Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Ai tu nấy đắc – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Trở về với Cha – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Trở lại trần gian – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 1/2

29/03/2021

36 BÀI THƠ KHAI NGỘ- 2/2

29/03/2021

Về Nhà Đi Con – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Nhạc niệm Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Xin ghi ơn những anh hùng áo trắng – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

29/03/2021

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

 
29/03/2021

Nhạc niệm Nam Mô A Mi Đà Phật – Cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ

16/01/2021

Tán thán Đức Phật A Di Đà và Cõi Nước Tây Phương Cực Lạc

07/10/2020

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát – nhạc Làng Mai

07/10/2020

Ani Choying Drolma

20/09/2020

Phương Mỹ Chi – Thích Ca Mâu Ni Phật

17/09/2020

Nhạc Thư Giãn Du Dương

07/09/2020

Những câu chuyện trí huệ Phật giáo

07/09/2020

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ