04/06/2018

Khai Thị Số 1 – Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh mới được độ

04/06/2018

Khai Thị Số 2 – Vì sao niệm câu A Di Đà Phật lại an vui như vậy

04/06/2018

Khai Thị Số 3 – Mười sáu chữ này đã hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi

04/06/2018

Khai Thị Số 4 – Tất cả chỉ là ảo mộng

04/06/2018

Khai Thị Số 5 – Sự thù thắng của việc Lạy Phật

04/06/2018

Khai Thị Số 6 – Cảm ứng hào quang trong pháp hội, trong đạo tràng?

04/06/2018

Khai Thị Số 7 – Chúng ta phải nên khiếp sợ 3 đường ác

04/06/2018

Khai Thị Số 8 – Sát sanh cúng tế khi người thân chết, chính là hại người đã mất

04/06/2018

Khai Thị Số 9 – Thế gian này cái gì là thật?

04/06/2018

Khai Thị Số 10 – Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể vãng sanh

04/06/2018

Khai Thị Số 11 – Dụng công niệm Phật & Sự cảm ứng Phật Bồ Tát

04/06/2018

Khai Thị Số 12 – Tham lam là bệnh nặng nghiêm trọng trong Tam Độc

04/06/2018

Khai Thị Số 13 – Nghĩ Phật thì làm Phật, nghĩ quỷ thì liền làm quỷ

04/06/2018

Khai Thị Số 14 – Phương pháp niệm Phật, dụng công một mình

04/06/2018

Khai Thị Số 15 – Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm niệm đến minh tâm kiến tánh

04/06/2018

Khai Thị Số 16 – Tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật mà thành Phật

04/06/2018

Khai Thị Số 17 – Vì sao niệm Phật, vẫn bị quả báo địa ngục

04/06/2018

Khai Thị Số 18 – Tốn người lợi mình chính là ác

04/06/2018

Khai Thị Số 19 – Sát sanh

04/06/2018

Khai Thị Số 20 – Người chân thật tu hành không thể không biết đến điều này

04/06/2018

Khai Thị Số 21 – Chúng ta muốn vãng sanh thành Phật, không thể không tu mười thiện

04/06/2018

Khai Thị Số 22 – Sáu cõi luân hồi

04/06/2018

Khai Thị Số 23 – Thế nào là niệm Phật thành khối

04/06/2018

Khai Thị Số 24 – Xuất gia