28/12/2017

Văn phát nguyện sám hối – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Thập chú (Kinh Lăng Nghiêm)_ĐĐ.Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Chú Vãng Sanh – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Bát Nhã Tâm Kinh – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Pháp Hoa 2/2 – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Pháp Hoa 1/2 – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh A Di Đà – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Từ Bi Thuỷ Sám- ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 32 – 37) – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 6) – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Vô Lượng Thọ (trọn bộ) – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Địa Tạng – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Sám Hối – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

28/12/2017

Kinh Dược Sư – ĐĐ. Thích Trí Thoát tụng

26/12/2017

Chú Lăng Nghiêm (có chữ) – Đ.Đ Thích Trí Thoát tụng