Khai Thị Số 11 – Dụng công niệm Phật & Sự cảm ứng Phật Bồ Tát
04/06/2018
Khai Thị Số 9 – Thế gian này cái gì là thật?
04/06/2018

Khai Thị Số 10 – Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể vãng sanh