Khai Thị Số 14 – Phương pháp niệm Phật, dụng công một mình
04/06/2018
Khai Thị Số 12 – Tham lam là bệnh nặng nghiêm trọng trong Tam Độc
04/06/2018

Khai Thị Số 13 – Nghĩ Phật thì làm Phật, nghĩ quỷ thì liền làm quỷ