Khai Thị Số 12 – Tham lam là bệnh nặng nghiêm trọng trong Tam Độc
04/06/2018
Khai Thị Số 10 – Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể vãng sanh
04/06/2018

Khai Thị Số 11 – Dụng công niệm Phật & Sự cảm ứng Phật Bồ Tát