Khai Thị Số 19 – Sát sanh
04/06/2018
Khai Thị Số 17 – Vì sao niệm Phật, vẫn bị quả báo địa ngục
04/06/2018

Khai Thị Số 18 – Tốn người lợi mình chính là ác