Khai Thị Số 20 – Người chân thật tu hành không thể không biết đến điều này
04/06/2018
Khai Thị Số 18 – Tốn người lợi mình chính là ác
04/06/2018

Khai Thị Số 19 – Sát sanh