Khai Thị Số 3 – Mười sáu chữ này đã hại chúng ta nhiều đời nhiều kiếp rồi
04/06/2018
Khai Thị Số 1 – Bốn loại nhân duyên này phải đầy đủ thì chúng sanh mới được độ
04/06/2018

Khai Thị Số 2 – Vì sao niệm câu A Di Đà Phật lại an vui như vậy