Khai Thị Số 21 – Chúng ta muốn vãng sanh thành Phật, không thể không tu mười thiện
04/06/2018
Khai Thị Số 19 – Sát sanh
04/06/2018

Khai Thị Số 20 – Người chân thật tu hành không thể không biết đến điều này