Khai Thị Số 22 – Sáu cõi luân hồi
04/06/2018
Khai Thị Số 20 – Người chân thật tu hành không thể không biết đến điều này
04/06/2018

Khai Thị Số 21 – Chúng ta muốn vãng sanh thành Phật, không thể không tu mười thiện