Khai Thị Số 24 – Xuất gia
04/06/2018
Khai Thị Số 22 – Sáu cõi luân hồi
04/06/2018

Khai Thị Số 23 – Thế nào là niệm Phật thành khối