Khai Thị Số 36 – Tín nguyện hạnh
04/06/2018
Khai Thị Số 34 – Giai độ bỉ ngạn
04/06/2018

Khai Thị Số 35 – Tình chấp là nguyên nhân không thể vãng sanh