Khai Thị Số 37 – Khống chế, chiếm hữu, đối lập là hình tướng của tham, sân si
04/06/2018
Khai Thị Số 35 – Tình chấp là nguyên nhân không thể vãng sanh
04/06/2018

Khai Thị Số 36 – Tín nguyện hạnh