Khai Thị Số 41 – Bố thí
04/06/2018
Khai Thị Số 39 – Tự tánh Di Đà, Duy tâm Tịnh Độ
04/06/2018

Khai Thị Số 40 – Đệ tử quy & Thập thiện nghiệp đạo