Khai Thị Số 43 – Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả
04/06/2018
Khai Thị Số 41 – Bố thí
04/06/2018

Khai Thị Số 42 – Nguyên nhân tu hành bị thoái tâm