Khai Thị Số 44 – Không thể nói “Tín Nguyện Hạnh” suông thì được vãng sanh
04/06/2018
Khai Thị Số 42 – Nguyên nhân tu hành bị thoái tâm
04/06/2018

Khai Thị Số 43 – Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả