Khai Thị Số 46 – Từ bi đa họa hại, Phương tiện xuất hạ lưu
04/06/2018
Khai Thị Số 44 – Không thể nói “Tín Nguyện Hạnh” suông thì được vãng sanh
04/06/2018

Khai Thị Số 45 – Mở rộng tâm lượng