Khai Thị Số 6 – Cảm ứng hào quang trong pháp hội, trong đạo tràng?
04/06/2018
Khai Thị Số 4 – Tất cả chỉ là ảo mộng
04/06/2018

Khai Thị Số 5 – Sự thù thắng của việc Lạy Phật