Khai Thị Số 51 – Ngoài tâm không Phật cũng không Ma
04/06/2018
Khai Thị Số 49 – Không vãng sanh thì nhất định đọa tam ác đạo
04/06/2018

Khai Thị Số 50 – Vì sao chúng ta niệm Phật mà vẫn còn phiền não quá nhiều?