Khai Thị Số 56 – Không nên ham hưởng thụ, quả báo sẽ không thể lường
04/06/2018
Khai Thị Số 54 – Thực tiến bắt đầu từ đệ tử quy
04/06/2018

Khai Thị Số 55- Người khác luôn hoàn toàn đúng