Khai Thị Số 57 – Thân người rất khó được
04/06/2018
Khai Thị Số 55- Người khác luôn hoàn toàn đúng
04/06/2018

Khai Thị Số 56 – Không nên ham hưởng thụ, quả báo sẽ không thể lường