Khai Thị Số 58 – Không hiếu dưỡng cha mẹ thì khó mà vãng sanh Tây Phương
04/06/2018
Khai Thị Số 56 – Không nên ham hưởng thụ, quả báo sẽ không thể lường
04/06/2018

Khai Thị Số 57 – Thân người rất khó được