Khai Thị Số 60 – Pháp thân là gì?
04/06/2018
Khai Thị Số 58 – Không hiếu dưỡng cha mẹ thì khó mà vãng sanh Tây Phương
04/06/2018

Khai Thị Số 59 – Bạn có chắc lúc lâm chung sẽ tỉnh táo