Khai Thị Số 64 – Tiếc phước, tích lũy công đức là việc rất quan trọng
04/06/2018
Khai Thị Số 62 – Cư sĩ Lý Á Trị vãng sanh
04/06/2018

Khai Thị Số 63 – Mười năm nghe giảng kinh, đắc niệm Phật tam muội