Khai Thị Số 69 – Giáo học vi tiên
04/06/2018
Khai Thị Số 67 – Phiền não Ma, tử Ma, Thiên Ma, Trung ấm Ma
04/06/2018

Khai Thị Số 68 – Trời đã xế bóng, đường về còn xa