Khai Thị Số 66 – Ngũ dục lục trần thật đáng sợ
04/06/2018
Khai Thị Số 64 – Tiếc phước, tích lũy công đức là việc rất quan trọng
04/06/2018

Khai Thị Số 65 – Vì sao phải khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người