Khai Thị Số 68 – Trời đã xế bóng, đường về còn xa
04/06/2018
Khai Thị Số 66 – Ngũ dục lục trần thật đáng sợ
04/06/2018

Khai Thị Số 67 – Phiền não Ma, tử Ma, Thiên Ma, Trung ấm Ma