Khai Thị Số 9 – Thế gian này cái gì là thật?
04/06/2018
Khai Thị Số 7 – Chúng ta phải nên khiếp sợ 3 đường ác
04/06/2018

Khai Thị Số 8 – Sát sanh cúng tế khi người thân chết, chính là hại người đã mất