Khai Thị Số 81 – Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy
04/06/2018
Khai Thị Số 79 – Ba đời chư Phật đều phải tu pháp Căn bản này
04/06/2018

Khai Thị Số 80 – Phải cúng thất như thế nào để giúp người đã mất?