Khai Thị Số 82 -Vì sao vạn người niệm Phật, vãng sanh chỉ có hai ba người?
04/06/2018
Khai Thị Số 80 – Phải cúng thất như thế nào để giúp người đã mất?
04/06/2018

Khai Thị Số 81 – Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy