Khai Thị Số 83 – Những hiểu lầm khi nghe Pháp dẫn đến chấp Lý mà bỏ Sự
04/06/2018
Khai Thị Số 81 – Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy
04/06/2018

Khai Thị Số 82 -Vì sao vạn người niệm Phật, vãng sanh chỉ có hai ba người?