Khai Thị Số 85 – Tín, Giải, Hành, Chứng
28/05/2018
Lão Bồ Tát đứng tự tại vãng sanh 01/05/2017
30/05/2018

Khai Thị Số 84 – Thích ăn hải sản & những quả báo đau đớn