Khai Thị Số 10 – Tu hành, nghe pháp không ít, tại sao chẳng thể vãng sanh
04/06/2018
Khai Thị Số 8 – Sát sanh cúng tế khi người thân chết, chính là hại người đã mất
04/06/2018

Khai Thị Số 9 – Thế gian này cái gì là thật?