Lễ rước xe hoa chào mừng Phật Đản Chùa Ba Vàng và Lời nhắn của Thầy THÁI MINH
05/08/2019
Chùa Long Vân – Lễ Sớt Bát 2016
05/08/2019

Lung linh lễ diễu hành xe hoa Phật Đản