“Ai tu nấy đác” từ Unknown album (10/6/2014 9:30:55 PM). Bài thứ 10.