“Nỗi khổ Như Lai” từ Unknown album (10/6/2014 9:30:55 PM). Bài thứ 5.