“Thái tử rời cung” từ Unknown album (10/6/2014 9:30:55 PM). Bài thứ 6.