Chung tay góp sức
05/10/2017
2. CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH
20/10/2017

1. TẬP VIẾT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Đây là số tập viết Câu Nam Mô A Di Đà Phật mà chúng tôi đã nhờ Quý Sư Cô ở Chùa Kiên Tân, Tỉnh Kiên Giang giúp phát cho những gia đình nghèo ở tỉnh Kiên Giang viết vào năm 2010. Còn về Tịnh tài giúp cho những gia đình nghèo trong số tập này, thì 90% do Phật tử Đào Xuân Khang (Chú Mão) phát tâm cúng dường.